ประจำวันที่ 24-05-20 22:10:07

สินค้าและการให้บริการ

รายละเอียดตัวสินค้า อุปกรณ์ Product ของ thai24.com.

Main Sensor Box

300.

บาท/เดือน
 • SPEED : เซนเซอร์วดั ความเร็วลม
 • NH3: เซนเซอร์วดั ปริมาณ แอมโมเนีย
 • CO2: เซนเซอร์วดั คาร์บอนไดออกไซค์
 • DIRECT: เซนเซอร์วดั ทิศทางลม
 • PM25: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด B.D ug/m3
 • PM1: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด E ug/m3
 • PM10: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด EF ug/m3
 • O2: เซนเซอร์ปริมาณ ออกซเิ จน
 • CO: เซนเซอร์วดั คาร์บอนมอนนอกไซค์
 • RAIN: เซนเซอร์วดั ปริมาณนําI ฝน
 • HUMIDITY: เซนเซอร์วดั ความชืนI ในอากาศ
 • TEMPERATURE:เซนเซอร์วดั อณุ หภมู ิในอากาศ
 • PRESURE:เซนเซอร์วดั ความดนั ในชนั I บรรยากาศ
 • NO2: เซนเซอร์วดังไนโตรเจนไดออกไซด์
 • SO2:เซนเซอร์วดัซลัเฟอร์ไดออกไซด์
 • SOUND:เซนเซอร์วดั ความดัง ของเสยีง
 • UV:เซนเซอร์วดั ความเข้มของแสง UV

SOS Box

250.

บาท/เดือน
 • SPEED : เซนเซอร์วดั ความเร็วลม
 • NH3: เซนเซอร์วดั ปริมาณ แอมโมเนีย
 • CO2: เซนเซอร์วดั คาร์บอนไดออกไซค์
 • DIRECT: เซนเซอร์วดั ทิศทางลม
 • PM25: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด B.D ug/m3
 • PM1: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด E ug/m3
 • PM10: เซนเซฮร์วดั ปริมาณฝ่นุ ขนาด EF ug/m3
 • O2: เซนเซอร์ปริมาณ ออกซเิ จน
 • CO: เซนเซอร์วดั คาร์บอนมอนนอกไซค์
 • RAIN: เซนเซอร์วดั ปริมาณนําI ฝน
 • HUMIDITY: เซนเซอร์วดั ความชืนI ในอากาศ
 • TEMPERATURE:เซนเซอร์วดั อณุ หภมู ิในอากาศ
 • PRESURE:เซนเซอร์วดั ความดนั ในชนั I บรรยากาศ
 • NO2: เซนเซอร์วดังไนโตรเจนไดออกไซด์
 • SO2:เซนเซอร์วดัซลัเฟอร์ไดออกไซด์
 • SOUND:เซนเซอร์วดั ความดัง ของเสยีง
 • UV:เซนเซอร์วดั ความเข้มของแสง UV

ติดต่อเรา

สนใจสินค้าและบริการ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถามได้ที่

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด